Лого тадж
 
САРМУҲАРРИР:
Хушвахтзода Қобилҷон Хушвахт – доктори илмҳои иқтисодӣ, профессор, ректори Донишгоҳи миллии Тоҷикистон
 
________________________________
 
МУОВИНИ САРМУҲАРРИР:
Сафармамадов Сафармамад Муборакшоевич – Доктори илмҳои химия, профессор, муовини ректор оид ба илми Донишгоҳи миллии Точикистон
 
________________________________
 
ҲАЙАТИ ТАҲРИРИЯ:
 
Раҳмонзода Абдуҷаббор Азиз – Доктори илмҳои филологӣ, профессор, академики Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон, профессори кафедраи назария ва адабиёти навини форсии тоҷикии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон
________________________________
 
Юсуфзода Носирҷон Салимӣ – Доктори илмҳои филологӣ, профессор, академики Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон, ректори Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи С.Айни
________________________________
 
Раҳматуллозода Сахидод – Доктори илмҳои филологӣ, профессор, узви вобастаи Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон, директори Институти забон ва адабиёти ба номи Абуабдулло Рӯдакии Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон
________________________________
 
Назарзода Сайфиддин – Доктори илмҳои филологӣ, профессор, сарходими илмии Институти забон ва адабиёти ба номи А.Рӯдакии АИ ҶТ, узви вобастаи АИ ҶТ
________________________________
 
Исмоилов Шамсулло Исмоилович – Доктори илмҳои филологӣ, профессори кафедраи забони тоҷикӣ ва назарияи забоншиносии Донишкадаи давлатии забонҳои Тоҷикистон ба номи Сотим Улуғзода
________________________________
 
Абдуллозода Масрур Аҳмад – Доктори илмҳои филологӣ, профессори кафедраи журналистикаи ватанӣ ва байналмилалии Донишгоҳи славянии Россия ва Тоҷикистон
________________________________
 
Абдусатторов Абдушукур – Доктори илмҳои филологӣ, профессори кафедраи таърихи адабиёти тоҷики Донишгоҳи миллии Тоҷикистон
________________________________
 
Кучаров Аламхон – Доктори илмҳои филологӣ, профессори кафедраи назария ва адабиёти навини форсии тоҷикии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, узви вобастаи АИ ҶТ
________________________________
 
Саидов Ҳалимҷон Азизович – Доктори илмҳои филологӣ, профессори кафедраи умумидонишгоҳии забони англисии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон
________________________________
 
Мамадназаров Абдусалом – Доктори илмҳои филологӣ, профессори кафедраи забони англисии факултети забонҳои Осиё ва Аврупои Донишгоҳи миллии Тоҷикистон
________________________________
 
Муродов Мурод – Доктори илмҳои филологӣ, профессори кафедраи матбуоти Донишгоҳи миллии Тоҷикистон
________________________________
 
Нағзибекова Меҳриниссо Бозоровна – Доктори илмҳои филологӣ, профессори кафедраи забоншиносии умумӣ ва типологияи муқоисавии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон
________________________________
 
Хоҷаев Давлатбек – Доктори илмҳои филология, профессори кафедраи таърихи забон ва типологияи Донишгоҳи миллии Тоҷикистон
________________________________
 
Дӯстов Ҳамрохон Ҷумаевич – Номзади илмҳои филологӣ, дотсент, мудири кафедраи забони адабии муосири тоҷики Донишгоҳи миллии Тоҷикистон